Top Sellerie - Algemene verkoopsvoorwaarden

Showroom in Parijs

41, boulevard Ney - 75018 PARIS

Zadels
Alle merken

Algemene verkoopsvoorwaarden

Opmerking: Wat volgt is een vertaling van de originele Franse algemene verkoopsvoorwaarden. Deze vertaling is bedoeld voor het gemak van Nederlandstalige lezers. In het geval van een geschil wordt enkel de originele Franse tekst als bindend beschouwd.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Onderhavige verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen EURL TOP SELLERIE (hierna "wij" genoemd), 1, rue du Cours - 61500 SÉES - FRANKRIJK (RCS Alençon 413 768 136) en al wie een bestelling plaatst (hierna "u" genoemd) via de website www.nlch.topsellerie.com.

Onderhavige verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis gebracht van elke koper die een bestelling plaatst. Bijgevolg, door een bestelling te plaatsen op de website www.nlch.topsellerie.com, verklaart u deze verkoopsvoorwaarden te kennen en volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.
Afwijkende verkoopsvoorwaarden die u zou hebben geformuleerd zijn enkel tegenstelbaar wanneer zij door ons uitdrukkekijk schriftelijk bevestigd zijn. Wij behouden ons het recht voor onderhavige verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op onze website.

Artikel 2: Bestelling

Wij verbinden ons ertoe uw bestelling te behandelen binnen de beperkingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Gelieve te noteren dat wij uw bestelling zullen verwerken zolang de voorraad strekt of onder voorbehoud van de beschikbare voorraad bij onze leveranciers.
Bij uw bestelling informeren wij u over de beschikbaarheid van de producten die u wilt kopen. Desalniettemin, indien ondanks onze aandacht de producten tijdelijk niet beschikbaar zijn (voorraad of materiaal zijn op, enz.) nadat u hebt besteld, zullen wij u hiervan via e-mail op de hoogte brengen en vragen om uw bestelling te wijzigen of te annuleren.
Indien nadat u hebt besteld de producten definitief onbeschikbaar blijken te zijn, zullen wij uw bestelling automatisch annuleren en u hiervan via e-mail op de hoogte brengen.

Door uw bestelling te bevestigen, aanvaardt u alle onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die op de website te uwer beschikking worden gebracht en verklaart u deze te kennen. De aankoophandeling heeft tot gevolg de instemming van de koper aangaande deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3: Prijs

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW (behalve buiten de EU), douanerechten uitgezonderd.

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te allen tijde te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de prijzen te hanteren die van toepassing waren en die u werden aangegeven op het moment van uw bestelling. Al onze prijzen zijn in euro.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

De prijs kan onmiddellijk de dag van de bestelling worden ingevorderd en de betaling wordt geregeld via bankpasje of via een PayPal account die u reeds bij deze dienst hebt geopend of die u voor deze bestelling hebt geopend.

Betaalpassen van banken buiten Frankrijk moeten verplicht internationale bankpassen zijn.
Betalingen door middel van bankpassen zijn beveiligd door de dienst PAYBOX. Uw bankgegevens worden rechtstreeks op de server van PAYBOX behandeld zodat EURL TOP SELLERIE op geen enkel moment kennis ervan kan hebben.

Artikel 5: Levering

Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering afgeleverd aan het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. De risico's in verband met het vervoer van de goederen berusten bij de ontvanger.
In het geval dat het ontvangen pakket beschadigd is, dient u een klacht bij aflevering aan de chauffeur te uiten.

Overeenkomstig artikel L.121-20-3 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, verbinden wij ons ertoe de bestelling te behandelen binnen een tijdspan van dertig dagen vanaf de dag volgend op die waarop de klant het betalingsbewijs voor zijn bestelling via internet heeft ontvangen, tenzij er met de klant op voorhand anders is overeengekomen.

In het geval dat u ervoor kiest een zadel te bestellen en uw oorpronkelijk zadel te leveren, wordt de bestelling pas behandeld wanneer deze ontvangen is en gaat de leveringstermijn bijgevolg pas in vanaf die datum.

Artikel 6: Producten

Al onze producten dragen het handelsmerk Top Sellerie. Deze is op de zadels gebrand, op de tankbeschermingen en tanktassen geborduurd en op de schootskleden voor scooters gezeefdrukt.

Wijzigingen met betrekking tot een product (materiaal maakt geen deel meer uit van onze referenties, geen borduurwerk meer beschikbaar, of in het algemeen om het even welke andere wijziging) kunnen niet worden betwist wanneer deze wijzigingen uitdrukkelijk op de welkompagina van onze website zijn vermeld.

Artikel 7: Retourzendingen en terugbetaling

Overeenkomstig artikel L.121-20 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, beschikt de consument over een tijdspan van 14 dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen en zonder boete of kosten, exclusief eventuele retourkosten.
Er kan van deze termijn worden afgeweken indien de consument zich niet kan verplaatsen en hij tegelijkertijd onmiddelijke diensten noodzakelijk voor zijn levensvoorwaarden zou moeten hebben gevraagd. In dit geval zal hij zijn herroepingsrecht blijven uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes.
Deze termijn gaat in vanaf de afleveringsdatum van het bestelde goed. Retourkosten zijn ten laste van de klant behalve wanneer de terugzending aan een fout van onzentwege te wijten is.

Enkel de producten die geheel worden teruggestuurd (en met vermelding van het desbetreffende factuurnummer), in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking zoals wij die hebben afgeleverd, kunnen worden teruggenomen of omgeruild.
Desalniettemin, overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-20 van het (Franse) wetboek voor het consumentenrecht, kan een zadel niet worden teruggestuurd indien de klant die een gepersonalideerde versie van een zadel heeft gekozen (d.i. aan de hand van de module voor het samenstellen van zadels "à la carte"), het zadel uiteindelijk niet naar zijn smaak vindt.

In alle andere gevallen dienen de producten naar onderstaand adres te worden geretourneerd: TOP SELLERIE - 1, rue du Cours - 61500 SÉES - FRANKRIJK. Na voornoemde termijn worden de geleverde producten geacht conform uw bestelling en door u aanvaard te zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De afgeleverde goederen blijven ons eigendom totdat u al uw verplichtingen tegenover ons hebt voldaan, onder meer tot de volledige betaling van de prijs, eventueel met toeslag van interesten.
Dit eigendomsvoorbehoud belet de risico-overdracht niet. Het risico berust bij u vanaf de datum waarop de bestelde producten onze zetel verlaten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.

Artikel 9: Waarborg voor verborgen gebreken en aansprakelijkheid

In de veronderstelling dat de producten die wij u hebben geleverd een verborgen gebrek vertonen, beschikken wij over de mogelijkheid om naar keuze het gebrek te verwijderen of het gebrekkige product door een ander te vervangen. Indien wij het gebrek niet willen verwijderen noch het gebrekkige goed willen vervangen, of indien wij niet over deze mogelijheid beschikken, of indien wij dit niet binnen de termijn kunnen doen door omstandigheden buiten onze wil of ons doen, kunt u naar keuze het goed retourneren tegen terugbetaling van de prijs en van de retourkosten of ons een vermindering van de verkoopprijs vragen.

De voorgestelde producten zijn conform de Franse wetgeving. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is aan de wetgeving van het land van aflevering.

Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites naar welke hyperlinks vanuit onze website verwijzen.

Wij verbinden ons ertoe alle zorg te dragen die in ons vak van gang is bij het verlenen van de diensten die wij aan de klant bieden. Doch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ingeval wij onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen omwille van toeval of overmacht zoals natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, opstand, staking, ongeval of de onmogelijkheid te bevoorraden.

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen.
De persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld worden strict vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens. Wanneer u een bestelling plaatst, vragen wij enkel de informatie die noodzakelijk is om de kwaliteit van onze diensten en de behandeling van uw bestelling te waarborgen. Deze gegevens worden door ons niet aan derden verkocht of verhuurd.

Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensbescherming, beschikt u over het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor dient u ons een e-mail te sturen naar contact@topsellerie.com.

Door aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden erkent u kennis te hebben genomen van ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en aan het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, exclusief het recht van verkoop van de Verenigde Naties.

Alle geschillen betreffende de handelsbetrekking tussen u en ons worden bij uitsluiting beslecht door de Franse rechterlijke instanties, tenzij anders gevraagd ingeval u buiten het Franse landgebied woonachtig bent.

Tassen

 • Tassen ARIZONA SAC2621

  Tassen ARIZONA SAC2621

  Rood COM081

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC2816

  Tassen ARIZONA SAC2816

  Blauw COM053

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC2852

  Tassen ARIZONA SAC2852

  Rood COM051

  IN VOORAAD
  + beschikbaar in onze showroom in Parijs


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC2853

  Tassen ARIZONA SAC2853

  Grijs COM044

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC2854

  Tassen ARIZONA SAC2854

  Grijs COM048

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC2898

  Tassen ARIZONA SAC2898

  Blauw COM043

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC3159

  Tassen ARIZONA SAC3159

  Zwart COM046

  IN VOORAAD


  € 47

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC3409

  Tassen ARIZONA SAC3409

  Blauw COM052

  IN VOORAAD
  + beschikbaar in onze showroom in Parijs


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4046

  Tassen ARIZONA SAC4046

  Zwart COM059

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4047

  Tassen ARIZONA SAC4047

  Rood COM050

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4048

  Tassen ARIZONA SAC4048

  Blauw COM054

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4638

  Tassen ARIZONA SAC4638

  Rood COM042

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4641

  Tassen ARIZONA SAC4641

  Blauw COM073

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4643

  Tassen ARIZONA SAC4643

  Beige COM080

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ARIZONA SAC4645

  Tassen ARIZONA SAC4645

  Blauw COM079

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen AVENTURA SAC2027

  Tassen AVENTURA SAC2027

  Zwart COM046

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen CATALUNYA SAC5775

  Tassen CATALUNYA SAC5775

  Zwart COM046

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen CATALUNYA SAC5776

  Tassen CATALUNYA SAC5776

  Grijs COM044

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen DUAL SAC3027

  Tassen DUAL SAC3027

  Zwart COM059

  IN VOORAAD


  € 81

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen ESTIVAL SAC2847

  Tassen ESTIVAL SAC2847

  Groen COM057

  IN VOORAAD


  Onmiddellijk beschikbaar !

  € 47 € 30

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC2808

  Tassen JEREZ SAC2808

  Wit COM061

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC2810

  Tassen JEREZ SAC2810

  Zwart COM059

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC2820

  Tassen JEREZ SAC2820

  Grijs COM101

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4539

  Tassen JEREZ SAC4539

  Grijs COM099

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4859

  Tassen JEREZ SAC4859

  Zwart COM046

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4992

  Tassen JEREZ SAC4992

  Rood COM050

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4996

  Tassen JEREZ SAC4996

  Grijs COM044

  IN VOORAAD


  Onmiddellijk beschikbaar !

  € 63 € 48

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4998

  Tassen JEREZ SAC4998

  Blauw COM043

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC4999

  Tassen JEREZ SAC4999

  Blauw COM052

  IN VOORAAD
  + beschikbaar in onze showroom in Parijs


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5001

  Tassen JEREZ SAC5001

  Blauw COM054

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5002

  Tassen JEREZ SAC5002

  Geel COM055

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5003

  Tassen JEREZ SAC5003

  Geel COM056

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5004

  Tassen JEREZ SAC5004

  Groen COM057

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5267

  Tassen JEREZ SAC5267

  Grijs COM070

  IN VOORAAD


  Onmiddellijk beschikbaar !

  € 63 € 48

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5522

  Tassen JEREZ SAC5522

  Grijs COM075

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5614

  Tassen JEREZ SAC5614

  Geel COM069

  IN VOORAAD


  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5782

  Tassen JEREZ SAC5782

  Rood COM095

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen JEREZ SAC5784

  Tassen JEREZ SAC5784

  Blauw COM079

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 63

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen CITY SAC0900

  Tassen CITY SAC0900

  Zwart COM059

  IN VOORAAD


  € 30

  In winkelwagentje

  Meer

 • Tassen LE MANS SAC0902

  Tassen LE MANS SAC0902

  Zwart COM059

  IN VOORAAD


  € 56

  In winkelwagentje

  Meer

Andere zakken

Leg covers and hand grip covers
Alle merken

 • TAB5135
  YAMAHA X-CITY WINTOP [≥ 2007]

  Leg cover TAB5135 - YAMAHA X-CITY WINTOP [≥ 2007]

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB5713
  KYMCO LIKE 50 / 125

  Leg cover TAB5713 - KYMCO LIKE 50 / 125

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB4295
  SYM JOYRIDE [≥ 2005]

  Leg cover TAB4295 - SYM JOYRIDE [≥ 2005]

  IN VOORAAD


  € 86 € 54
  In winkelwagentje

 • TAB2903
  PEUGEOT LOOXOR 100

  Leg cover TAB2903 - PEUGEOT LOOXOR 100

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB2752
  YAMAHA MAXSTER

  Leg cover TAB2752 - YAMAHA MAXSTER

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB4532
  DERBI ATLANTIS 125

  Leg cover TAB4532 - DERBI ATLANTIS 125

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB5500
  LIFAN CF 125 T-6-10

  Leg cover TAB5500 - LIFAN CF 125 T-6-10

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB5709
  LIFAN LF 125 9 A EEC

  Leg cover TAB5709 - LIFAN LF 125 9 A EEC

  IN VOORAAD


  € 99 € 54
  In winkelwagentje

 • TAB2895
  KYMCO EGO 125

  Leg cover TAB2895 - KYMCO EGO 125

  FABRICAGE
  OP DE VRAAG


  Gemiddelde tijd: 15 dagen

  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB5237
  GILERA RUNNER 50 / 125 (WINTOP) [≥ 2005]

  Leg cover TAB5237 - GILERA RUNNER 50 / 125 (WINTOP) [≥ 2005]

  IN VOORAAD
  + beschikbaar in onze showroom in Parijs


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB3001
  APRILIA SCARABEO 50 [93 - 02]

  Leg cover TAB3001 - APRILIA SCARABEO 50 [93 - 02]

  IN VOORAAD


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB4700
  SUZUKI BURGMAN 400 [≥ 2007]

  Leg cover TAB4700 - SUZUKI BURGMAN 400 [≥ 2007]

  IN VOORAAD
  + beschikbaar in onze showroom in Parijs


  € 86 € 60
  In winkelwagentje

 • TAB2561
  YAMAHA TEO'S 125

  Leg cover TAB2561 - YAMAHA TEO'S 125

  IN VOORAAD


  € 86 € 47
  In winkelwagentje

 • TAB4231
  PIAGGIO LX 125 VESPA [≥ 2005]

  Leg cover TAB4231 - PIAGGIO LX 125 VESPA [≥ 2005]

  IN VOORAAD


  € 99 € 47
  In winkelwagentje

 • TAB2900
  PEUGEOT VIVACITY 50 / 100 [≤ 2008]

  Leg cover TAB2900 - PEUGEOT VIVACITY 50 / 100 [≤ 2008]

  IN VOORAAD


  € 99 € 54
  In winkelwagentje

Promoties
Alle merken


Selectie van het merk en model van motorfiets of scooter

Merk
Model

Land

Land

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje
is leeg

Verlaten

Toegang Reseller

Contact | FAQ | Algemene verkoopsvoorwaarden

Copyright Adlec, website ontwerp en statistische markeerder

© adlec.com